**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

 

READY.